ښاغلی حامد ننگیالی کبیری

ښاغلی حامد ننگیالی کبیری

مستشار / قونسلگری سرپرست

بیوګرافی

پیغام

@hnkabiri

جمهوری اسلامی افغانستان

عمومي معلومات

د افغانستان لیدنه

لنډ تاریخ

حساب بانکی قونسلگری

IBAN: DE61 3705 0198 0039 0809 08
SWIFT – BIC: COLSDE33

Go to Top