ښاغلی سید نعمت الله ثایر

جنرال قونسل

بیوګرافی

پیغام

@sayern

جمهوری اسلامی افغانستان

عمومي معلومات

د افغانستان لیدنه

لنډ تاریخ

Go to Top