ښاغلی حامد ننگیالی کبیری

ښاغلی حامد ننگیالی کبیری

مستشار / قونسلگری سرپرست

بیوګرافی

پیغام

@hnkabiri

جمهوری اسلامی افغانستان

عمومي معلومات

د افغانستان لیدنه

لنډ تاریخ

Go to Top