مجرد خط

وثیقه تجرد تحت شرایط ذیل صادر می گردد

  • مطابق نظر تدقیقی ستره محکمه٬ شهروندان افغانستان که قبل از تکمیل سن قانونی(۱۸ سالگی)به خارج از کشور مهاجرت و یا مسافرت کرده باشند و سند اقامت کشور مقیم را داشته باشند٬ می توانند با ارایه سند ( میلد بشاید اول) که تاریخ دقیق تولد و تاریخ ورود آنان در آن درج است٬ از قونسلگری ج.ا. افغانستان در بن گواهی تجرد( مجرد خط) دریافت نمایند.
  • شهروندانی که قبل از تکمیل سن قانونی از افغانستان به یکی از کشورها٫ مهاجر و بعدا در کشور سومی سکونت اختیار نموده باشند٫ می توانند با ارایه سند تجرد از کشور قبلی٬ سند مجردی را در قونسلگری ج.ا. افغانستان در بن تایید و یا در حضور سه نفر شاهد٬ وثیقه مجردی جدید دریافت دارند.
  • شهروندان افغانستان که بعد از تکمیل سن قانونی (۱۸سال) به خارج از کشور مسکن گزین شده باشند٬ وثیقه مجردی خویش را از طریق محاکم در داخل کشور ترتیب نمایند. در این حالت شعبه حقوقی قونسلگری٬ درخواست کتبی متقاضی را با مشخصات دقیق نظیر: (نام٬ نام پدر٬ نام پدر کلان٬ محل سکونت٬ قریه٬ ناحیه٬ ولسوالی٬ ولایت- شماره تذکره٬ صفحه٬ جلد٬ و شماره ثبت) را در  چوکات یک وکالتنامه ترتیب و تایید می دارد و سپس متقاضی شخصا آنرا به مرکز ارسال می کند. متقاضی باید یکی از اقارب خودرا غرض پیگیری موضوع و اخذ وثیقه مجردی رسما معرفی نمایند.
  • هزینه مجرد مبلغ ۵۰ یورو میباشد
  • جنرال قونسلگری به هیچ صورت پول نقد و یا چک را نمیپذیرد

آماده درخواست هستید؟

فورمه مجرد خط

دریافت فورمه

اخذ ملاقات

Book Now

تماس با سفارت

Help Desk 24/7