تصدیق تولدی

از آنعده هموطنان عزیز و محترم که درخواست اخذ تصدیق تولدی را دارند احترامانه تقاضا بعمل میاید که نکات ذیل را جداً مد نظر گیرند:

 • 1. حضور شخص درخواست دهنده به جنرال قونسلگری حتمى است
  2. خانه پری فورم تصدیق تولدی
  3. ارائه اصل اسناد معتبر افغانستان (تذكره ، پاسپورت) و کاپی آن
  4. ارائه اصل اسناد اقامت در آلمان (اوسوايز، ويزه) و کاپی آن
  5. دو قطعه عکس رنگه جدید بایمتریک به سایز پاسپورت
  6. پول قابل پرداخت ۱۰ یورو از طريق كارت در حساب بانکی جنرال قونسلگری پرداخت مي گردد)
  نوت: كاپى تمام اسناد ذكر شده را با خود داشته باشيد!
 • نوت: در صورت عدم رعایت نکات فوق و عدم حضور شخص متقاضی تصدیق تولدی صادر نمیگردد .
  فورم تصدیق تولدی را از اینجا دریافت نمائید

READY TO APPLY?

دریافت فرومه

فورمه

BOOK AN APPOINTMENT

BOOK NOW

TRACK YOUR STATUS

TRACK STATUS