تائید تذکرۀ تابعیت

قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم بن آلمان مرجع تائید تذکرۀ تابعیت نیست. این نمایندگی پروسۀ تائیدی تذکرۀ تابعیت را با اداره ملی احصایه و معلومات آغاز و متقاضی را از نتایج بررسی اداره ثبت احوال نفوس آگاه میسازد.
آنعده افغان هایکه خواهان آغاز پروسۀ تائید تذکرۀ شان اند، اسناد خویش را ذریعۀ پست به این نمایندگی  ارسال دارند.

درخواست دهندۀ تائید تذکرۀ تابعیت به موارد ذیل توجه نماید:

 • وقت ملاقات: نیاز به اخذ وقت ملاقات نیست. این خدمات ذریعه پست ارایه گردیده میتواند  
 • حضور در قونسلگری: متقاضی نیاز ندارد تا به سفارت در کنبرا مراجع نماید. تمام اسناد لازم ذریعه پست به سفارت ارسال شود. در بستۀ اسناد، متقاضی باید یک پاکت خالی پستی اکسپریس یا راجستر را ضمیمه کند.  
 • اسناد لازم: تمام متقاضیان باید اسناد لازم ذیل را در بستۀ پستی به سفارت ارسال دارند  
 • فورم تثبیت هویت: متقاضی باید یک فورم تثبیت هویت را به شکل درست خانه پوری نماید و در ستون شماره یازده هم گزینه‌‌ٔ (تائید تذکره) را انتخاب نماید. قابل یاد آوریست که متقاضیان تائید تذکره تابعیت نیاز به معرفی نماینده در کابل ندارند. -    
  فورم تثبیت هویت را از همین ویبسایت بدست آورده میتوانید.
  کاپی تذکره: متقاضی باید کاپی (اصل نیاز نیست) تذکرۀ خویش را شامل بستۀ اسناد نماید و به سفارت ارسال دارد-    
  عکس، امضا/نشان انگشت: متقاضی باید یک قطعه عکس با پس زمینۀ سفید را در فورم تثبیت هویت در محل مشخص آن نصب نماید. همچنان، متقاضی باید در محل مشخص شده امضا نماید و یا نشان انگشت خویش را بگذارد. -    
  سند تثبیت آدرس: متقاضی باید سند محل سکونت فعلی خویش را ارایه نماید که شامل کاپی جواز راننده گی، ستیتمنت بانکی یا بل برق/گاز شده میتواند-    
  تقاضای سند تولد: در صورتیکه درخواست دهنده بعد از تائیدی تذکره تابعیت تقاضای ترتیب سند تولد را از سفارت داشته باشد، یکی از اسناد ذیل را شامل بستۀ پستی نموده به قونسلکری ارسال دارد-    
  کاپی رنگه جواز راننده گی؛   - سند سفر (تراول داکومنت)؛ یا   - ویزه کارت آلمانی  (صرف کاپی یکی از اسناد ذکر شده ارسال شود -  *   
 •     ،محصول: این بخش از خدمات در بدل پرداخت € 10 انجام میشود .درصورتیکه، علاوه بر تائیدی تذکره، از قونسلگری تقاضای سایر خدمات صورت گرفته باشد، متقاضی باید مطابق به نوع خدمات محصول بپردازد. برای معلومات در باره مقدار دقیق محصول به ویبسایت جنرال قونسلگری مراجعه نمائید. محصول قابل پرداخت ذریعۀ منی آردر به نام قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان یا با استفاده از ماشین (ایفت پاس) ذریعه کریدیت کارت، با بیان مشخصات کارت ذریعه تیلیفون، پرداخت شده میتواند. قابل ذکر است که سفارت به هیچ صورت پول نقد را قبول نمیکند و از متقاضیان خواهش میشود تا پول نقد را ذریعه پست به سفارت ارسال نکنند    
 • پروسه: توضیح پروسه به طور ذیل میباشد  
 • الف). جنرال قونسلگری بن بعد از دریافت بستۀ پستی، در صورتیکه اسناد ناقص نباشند، در جریان دو روز کاری پروسه را آغاز می نماید. کاپی الکترونیکی بستۀ اسناد با مکتوبی که از سوی قونسلگری ترتیب میشود به اداره ثبت احوال نفوس  مقیم کابل-افغانستان ذریعه ایمیل ارسال میشود که ریاست قونسلی وزارت امور خارجه ج. ا. افغانستان نیز کاپی ایمیل متذکره میباشد. در اداره ثبت و احوال نفوس، بخش بنام دیسک اروپا ایجاد گردیده که مکلفیت اجرای همچو امور را دارد. پروسۀ اداره ثبت و احوال نفوس دو الی سه هفته را در بر میگیرد. قابل ذکر است که این سفارت هیچ نوع نفوذ بالای اجراات اداره ثبت و احوال نفوس ندارد     
      .ب). بعد از تکمیل پروسه، اداره ثبت احوال نفوس به این نمایندگی مکتوب رسمی تائیدی یا عدم تائیدی تذکره را ذریعه ایمیل ارسال میدارد    
      .ج). سفارت در جریان دو روز کاری، با استفاده از پاکت خالی پستی اکسپرس یا راجستر، که متقاضی قبلا با بستۀ اسناد به سفارت ارسال نموده میباشد، مکتوب اداره ثبت احوال نفوس را به متقاضی ارسال مینماید
 • باید توجه داشت که این یک پروسه زمانگیر است که حد اقل دو الی سه ماه طول می کشد . قونسلگری هیچ نوع تاثیری بر روند اجراات اداره ثبت احوال و احصائیه مرکزی ندارد.
  چنانچه تذکره ای از سوی اداره احصائیه مرکزی تایید نشود ، متقاضی باید برای تذکره غیابی اقدام نماید. برای دریافت معلومات لازم در مورد تذکره غیابی روی لینک ذیل کلیک نمایید :

آماده درخواست هستید؟

If you have read the information given above and are ready to apply, please download a Absentee Tazkira application form and book an online appointment, please note that if you are applying family, you need to book seperate appointments for each application

فورمه تذکره

Download

پیگیری پیشرفت اسناد

Book Now

تماس با بخش تذکره

Track Status