آقای حامد ننګیالی کبیری

مستشار و سرپرست قونسلګری

زندگی نامه

پیام

@hnkabiri

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

حساب بانکی قونسلگری

IBAN: DE61 3705 0198 0039 0809 08
SWIFT – BIC: COLSDE33

Go to Top