آقای حامد ننګیالی کبیری

مستشار و سرپرست قونسلګری

زندگی نامه

پیام

@hnkabiri

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

Go to Top