آقای سید نعمت ثایر

جنرال قونسل

زندگی نامه

پیام

@sayern

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

Go to Top